Lærerplaner

“Pædagogisk lærerplan”

Lærerplaner

Hvorfor pædagogisk læreplan?

Folketinget vedtog I 2004, at alle dagtilbud skal udarbejde en pædagogisk læreplan. Alle dagtilbud skal udarbejde en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen 0-2 år og aldersgruppen fra 3 år til barnets skolestart. Den skal beskrive, hvordan børnehaven giver børnene rum for leg, læring og udvikling.

Det pædagogiske personale skal støtte, lede og udfordre børns læring, som børnene er medskabere af. Læringen sker både gennem spontane oplevelser og leg, samt ved at den voksne skaber situationer, der giver børnene mulighed for fornyelse, forandring og erfaring. Formålet hermed er, at sikre at alle dagtilbud arbejder systematisk, synligt og kvalificeret med børns læring for derved at ruste alle børn til at begå sig i livet.

Balle Børnehaves bestyrelse inddrages i arbejdet med udarbejdelse, evaluering og opfølgning af den pædagogiske læreplan. Dette foregår ved løbende orientering og debat på møder.

Balle Børnehaves ledelse har ansvar for det pædagogiske indhold og evaluering af læreplanen. 

Vores læreplan er blevet til i feltet mellem den pædagogiske praksis i børnehaven støttemateriale og de ekspertbidrag Familieministeriet har udsendt. Vi har især brugt ekspertbidragene og støttematerialet til udarbejdelse af mål for det pædagogiske arbejde indenfor de seks temaer. Til beskrivelsen af det pædagogiske arbejde med børnenes læring, har vi naturligvis taget udgangspunkt i den pædagogiske praksis i Balle Børnehaves.

Udgangspunktet for den pædagogiske praksis og for målsætningen i børnehaven er, at “børn er medmennesker, og at man er forpligtet til at forholde sig til dem som sådan. Som personer har de behov for frihed til at kunne handle udfra egne engagementer og hensigter ligesom en selv, de har behov for at være en del af kulturelle fællesskaber ligesom en selv og de har behov for respekt, forståelse og omsorg ligesom en selv”.

Børn leger i næsten alle situationer og aktiviteter. Leg er børnenes tilgang til verden og den måde hvorpå de erkender, begriber og lærer. Gennem legen udvikler de social kompetence, de eksperimenterer, fantaserer og bearbejder oplevelser, erfaringer og indtryk og konstruerer ny viden. Derfor er det vigtigt, at der i alle situationer er plads til leg og at hverdagen og det fysiske rum er indrettet så børnenes leg tilgodeses. Børnene skal kunne lege uforstyrret, men de har også krav på pædagoger, der viser veje, støtter, udfordrer og inspirerer. Pædagoger der formår at skabe uformelle læringsrum og udviklende miljøer for børnene og sig selv.

For alle seks temaer gælder, at pædagogens rolle, indretningen/det fysiske rum, relationer, strukturen og stemningen er afgørende for kvaliteten af læringsmiljø, læreprocesser og aktiviteter. Vi har valgt, at se på de forskellige muligheder vores funktionsopdeling giver børn og pædagoger for at skabe uformelle læringsrum i hverdagen. Hvilke muligheder er der i de forskellige rum?, hvad er pædagogens rolle?, hvilke muligheder er der for udvikling af relationer? og hvordan er stemningen?

Herefter har vi set på hverdagen, årets gang (herunder traditioner), planlagte og mindre planlagte aktiviteter med “læringsbriller” på i forsøg på at afdække den læring, der finder sted. Det er naturligvis umuligt at beskrive alle aktiviteter og al læring, der finder sted i en børnehave så det, der er beskrevet i læreplanen, er et udtryk for vores valg.

Temaerne i den pædagogiske læreplan
Den pædagogiske læreplan skal beskrive børnehavens mål for børnenes læring i forhold til seks temaer:
1. Alsidig personlig udvikling
2. Sociale kompetencer
3. Sproglig udvikling
4. Kulturelle udtryksformer og værdier
5. Naturen og naturfænomener
6. Krop og bevægelse

I loven står, at der i udarbejdelsen af mål skal tages hensyn til aldersgrupperne ½ til 3 år og fra 3 år til skolealderen. Personalet i Balle Børnehave har valgt at udarbejde fælles overordnede definitioner for temaerne og beskrivelse og mål for aldersgrupperne 3-6 år.

Læringsmålene er udarbejdet for børnehavens børn og ikke individuelle for hvert enkelt barn.

Personalet har taget udgangspunkt i, at børn er forskellige og lærer og udvikler sig i forskellige tempi.

Udarbejdelse af læreplanerne er en proces, vi lige har startet og i med personalet får større kendskab og forståelse for de metoder, vi har valgt at bruge, vil vi gå dybere ind i læreplanerne. Derfor vil der forekomme temaer, som ikke er helt så gennemarbejdet, som vi ønsker. Vi vil løbende tage temaerne op og revidere dem, så de alle bliver målbare og giver mulighed for evaluering.

Det er vigtigt for os, at hele personalet er med i den proces, forstår, og kan arbejde ud fra målene.

Scroll til toppen